راهنمای ثبت شرکت

درصورتی که فعالیت مورد نظر شما نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا سازمان خاص ندارد میبایست در سامانه ثبت شرکتها وضعیت مجوز را در حالت ندارد، قرار دهید. لازم به ذکر میباشد شما برای تکمیل (( فرم خام خلاصه طرح توجیهی )) و همینطور در بانک ، نیاز به یک طرح توجیهی خواهید داشت که ما میتوانیم این کار را به بهترین شکل برای شما انجام دهیم . تبصره – آییننامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجراگذارده خواهد شد. درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عینیا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. از آن جایی که هر یک از فرهنگیان محترم قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام در سامانه، باید از زمان و نحوه انجام این کار اطلاعات لازم را بدست آورند از این رو یاری خواستن از مشاوری خبره و کاردان در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد. در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از ۲۵ درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر میتواند قبل ازبرداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. Art᠎ic le was c reat ed by GSA C᠎on tent Generator نیک رجیستر ​DE​MO.

در مورد مواد ۱۱ و ۱۳ در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد کهمعادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود. مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۱ تشخیص داده میشود ونسبت به کسانی که ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش میرسانند در صورتی که دارای دفاتر قانونی باشند درآمدمشمول مالیات آنان کلاً بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۱ تشخیص والا نسبت به هر یک از فعالیتهای کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقرراتبخشهای مربوط مشمول مالیات خواهند بود. مبارزه سنگینی که اکنون ملت ایران در جریان آن است مستلزم فداکاری از خود گذشتگی و فعالیت زیاد از طرف عموم طبقات خاصه زعمای قوم است تا بتوان با تاییدات خداوند متعال این موضوع حیاتی را بموازات تامین سایر اصلاحات کشور پایان بخشید. درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستاننسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظائر آنپس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون – در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت میشود ازدرآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.  This c​ontent w᠎as c᠎reated wi th t᠎he he​lp of GSA  C ontent  G​en er ator ​DEMO​!

ثبت شرکت سهامی

تبصره – در صورتی که پس از انقضای ۵ سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی ومؤسسات وابسته به دولت به دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارایی پرونده مربوط رابرای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ موردادعای خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخابلاغ دعوتنامه مذکور میباشد و سالهای بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود. 6. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشتههای شرکت و آگهیها باید رعایت گردد. از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی میشود.

پیگیری ثبت شرکت

نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد ۱۳ و ۱۴ نسبت بهسال ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشدهاست معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونهای که از طرف وزارتدارایی تهیه میشود تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند. 1- متقاضیان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای شماره 1 مراجعه نمایند. ب – در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل نیامدهاست مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیاتمذکور در اظهارنامه مؤدی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول میگردد و ادارات دارایی مکلفند نسبت به این گونه املاکخارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعیتلقی میگردد وگرنه مالیات متعلق به مابهالتفاوت به اضافه جریمهای معادل بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیماظهارنامه خودداری نماید نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.

Leave a Comment